Andhakar Ami Mor Nahi Taba Adhikar

Andhakar andhakar andhakar
Ami mor nahi taba adhikar
Sathi habe aji hate para shanti
Dure dure bahu dure rabe bhranti