Gyani Guni Chaina Hate Prabhu Tomai

Gyani guni chaina hate prabhu
Tomai chere jaina kabhu
Ei abhilash purna karo purna
Sakal badha churna karo churna