Jiban Maran Amar Aji Tomar Paye Rakhi Aji

Jiban maran amar aji tomar paye rakhi aji
Purna halo asha amar prabhu tumi kripar pathar