5.

My religion
Does not beg God
To change God's Mind.
Sri Chinmoy, My religion, Agni Press, 1999