Nutan Barashe Khuliya Rakhibo

Nutan barashe khuliya rakhibo
Sathek ashar duar

Translation

Hundreds of hope-doors
I shall keep open
In this New Year.