Mukti Shudhu Amar Lagi

Mukti shudhu amar lagi
Chahina ami kabhu
Prati jiber mukti lagi
Kande e pran prabhu
Sabare jadi dite na chaha
Ashesh taba dhan
Keman kare tripta habe
Bishal mama nan