Saral Parane Gahibar Ajo

Saral parane gahibar ajo
Kato gan ache baki
Antar gane pujibo tomai
Nahi diye kabhu phanki
Bishwa bijayi ami hate pari
Tumi jadi hao tushta
Anrita srote nahi jena bhasi
Tomare karite rushta