Swarup Janite Esechhi E Bhabe

Swarup janite esechhi e bhabe
Na janile nija rup
Hatashai bhara bhagna parane
Rahibo satata chup
Durbal prane nahi raje kabhu
Ananda bichi mala
Dekha dao more ogo aparup
Hriday kariya ala