E Jiban Khani Tomare Sampite

E jiban khani tomare sampite
Bahubar ami cheyechhi
Paini tomar darashan priya
Byetha duhsaha barechhi