Ami Nai Keha Nai Hai Narayan

Ami nai keha nai hai narayan
Maha shunya bakkhe ek labhechhi sharan
Alik dharar maya nai hetha nai
Susuptir prane raje jagritir thai