14. Bishal haite subishal ami

Bishal haite subishal ami
Anu hate paramanu
Sakal praner jato sukh deha
Sahe mor ei tanu