Kabindra Rabindranath Amarar Bani

Kabindra rabindranath
Amarar bani sakkath
Banger bharater kailash santan
Sima gehe peyechile asimer sandhan
Dyuloker bhuloker maha setu nirjhar
Rishi kabi anupama prachurjya bhashwar