Kapalika.. Shankara Parvati Shusadikha

Kapalika kapalika kapalika
Shankara parvati shusadikha
Ami eka subishal dhara tale
Suro duni bijoyini hiya bale