Madhu Jara Chai Ai Ai Ai Kari Madhu

Madhu jara chai ai ai ai
Kari madhu bitaran
Madhur hasiya andhar nashiya
Madhu rupe kari rupayan