33. Madhu jara chai

Madhu jara chai ai ai ai
Kari madhu bitaran
Madhur hasiya andhar nashiya
Madhu rupe kari rupayan