Vishnu Debata Vishnu

Vishnu debata Vishnu
Tumi satata sahishnu
Apar kripa avatar
Taba khama srotadhar