Antare Eso Shiba Shankar Jwaliye

Antare eso shiba shankar
Jwaliye kripar bati
Tomar amiya charan parashe
Niye jao maha rati