Bhitar Jibane Bahir Jibane Hate Chahi

Bhitar jibane bahir jibane hate chahi baloban
Daya karo more ogo priyatama chira madhu bhagaban