Dibase Nishite Puta Chite Kari Taba Aradhana

Dibase nishite puta chite kari taba aradhana
Dhanya halem tomar paye kari taba archana