Bedanar Mala Sampinu Tomare Hiyar

Bedanar mala sampinu tomare hiyar bedana mala
Eso eso prabhu hriday majhare pantha kariya ala