Ashru Hiyai Bedanar Giti Gahi Ami

Ashru hiyai bedanar giti gahi ami barebar
Shata jug dhare tabu geye chali joy joy bidhatar