Shanti Pelam Dyuloke Nehari

Shanti pelam dyuloke nehari param prabhur trinayan
Tripti nayan bhuloke dhariya param pita sri charan