Shanti Pabo Tripti Pabo Ei Shudhu Mor Asha

Shanti pabo tripti pabo ei shudhu mor asha
Sandeha man bahu dure nithur sarbanasha