Sanjher Taraka Dakiche Amai Gopane

Sanjher taraka dakiche amai gopane atiba gopane
Amar amire haraite habe sumadhur puta swapane