Prabhu Bhalobase Jader Jiban Astik

Prabhu bhalobase jader jiban astik
Nahi habo kabhu agyanamoy nastik