Keno Eto Mor Chinta Bhabona

Keno eto mor chinta bhabana
Keno eto mor basana kamana
Lukiye rayeche preranar pakhi
Lukiye rayeche eshanar ankhi