Shatru Bhitare Shatru Bahire

Shatru bhitare shatru bahire kare tara shudhu akraman
Taba pada dhuli dibase nishite kare je amar akarshan