Laho Ogo Laho Prabhu Maner Praner

Laho ogo laho prabhu maner praner halahal
Ashru dhara niye amar dao go more asim bal