Jatra Pathe Naiba Pelam

Jatra pathe naiba pelam
Tomar prabhu dekha
Bhakti bhare karbo smaran
Tomar charan rekha