200. I fix my eyes

I fix my soulful eyes
On my Master's feet
For compassion.

I fix my soulful eyes
On my Master's heart
For liberation.

I fix my soulful eyes
On my Master's eyes
For perfection.