Chinta dhabal chinta amal

Return to the table of contents

Dharanir Bedanar Habe Abasan Turiyer

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//dharanir-bedanar-habe-abasan-turiyer//dharanir-bedanar-habe-abasan-turiyer//f9207.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//dharanir-bedanar-habe-abasan-turiyer//dharanir-bedanar-habe-abasan-turiyer//f9207.jpg?cache='></a></div> <html>Dharanir bedanar habe abasan <br \></html> <html>Turiyer chetanar pele sandhan <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Chup Kare Mor Bachalata Kiya Diye Balbo

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//chup-kare-mor-bachalata-kiya-diye-balbo//chup-kare-mor-bachalata-kiya-diye-balbo//32462.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//chup-kare-mor-bachalata-kiya-diye-balbo//chup-kare-mor-bachalata-kiya-diye-balbo//32462.jpg?cache='></a></div> <html>Chup kare mor bachalata <br \></html> <html>Hiya diye balbo katha <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Kare Daki Ai Ai Mor Hiya Anginai

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//kare-daki-ai-ai-mor-hiya-anginai//kare-daki-ai-ai-mor-hiya-anginai//3ea1c.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//kare-daki-ai-ai-mor-hiya-anginai//kare-daki-ai-ai-mor-hiya-anginai//3ea1c.jpg?cache='></a></div> <html>Kare daki ai ai <br \></html> <html>Mor hiya anginai <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Gaibo Tomar Jayagiti Diye Amar Bhakti Priti

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//gaibo-tomar-jayagiti-diye-amar-bhakti-priti//gaibo-tomar-jayagiti-diye-amar-bhakti-priti//93c8d.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//gaibo-tomar-jayagiti-diye-amar-bhakti-priti//gaibo-tomar-jayagiti-diye-amar-bhakti-priti//93c8d.jpg?cache='></a></div> <html>Gaibo tomar jayagiti <br \></html> <html>Diye amar bhakti priti <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Har Menechi Har Menechi Britha Tomai Hai

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//har-menechi-har-menechi-britha-tomai-hai//har-menechi-har-menechi-britha-tomai-hai//d5523.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//har-menechi-har-menechi-britha-tomai-hai//har-menechi-har-menechi-britha-tomai-hai//d5523.jpg?cache='></a></div> <html>Har menechi har menechi <br \></html> <html>Britha tomai hai henechi <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Maner Deshe Kebal Bhranti Hiyar Deshe

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//maner-deshe-kebal-bhranti-hiyar-deshe//maner-deshe-kebal-bhranti-hiyar-deshe//2e3a3.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//maner-deshe-kebal-bhranti-hiyar-deshe//maner-deshe-kebal-bhranti-hiyar-deshe//2e3a3.jpg?cache='></a></div> <html>Maner deshe kebal bhranti <br \></html> <html>Hiyar deshe asim kanti <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Swapan Saphal Habe Balo Prabhu Kabe

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//swapan-saphal-habe-balo-prabhu-kabe//swapan-saphal-habe-balo-prabhu-kabe//dd2e8.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//swapan-saphal-habe-balo-prabhu-kabe//swapan-saphal-habe-balo-prabhu-kabe//dd2e8.jpg?cache='></a></div> <html>Swapan saphal habe <br \></html> <html>Balo prabhu kabe <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Bhitare Bahire Ami Achapal Tai Nahi Phute

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhitare-bahire-ami-achapal-tai-nahi-phute//bhitare-bahire-ami-achapal-tai-nahi-phute//5c6eb.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhitare-bahire-ami-achapal-tai-nahi-phute//bhitare-bahire-ami-achapal-tai-nahi-phute//5c6eb.jpg?cache='></a></div> <html>Bhitare bahire ami achapal <br \></html> <html>Tai nahi phute hiya shatadal <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Pujbo Tomai Nirajane nahe Kabhu Maner

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//pujbo-tomai-nirajane-nahe-kabhu-maner//pujbo-tomai-nirajane-nahe-kabhu-maner//ae3ab.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//pujbo-tomai-nirajane-nahe-kabhu-maner//pujbo-tomai-nirajane-nahe-kabhu-maner//ae3ab.jpg?cache='></a></div> <html>Pujbo tomai nirajane <br \></html> <html>Nahe kabhu maner bane <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Bhuler Majhe Nai Je Kul Nai Je Sethai Hasi

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhuler-majhe-nai-je-kul-nai-je-sethai-hasi//bhuler-majhe-nai-je-kul-nai-je-sethai-hasi//abc22.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhuler-majhe-nai-je-kul-nai-je-sethai-hasi//bhuler-majhe-nai-je-kul-nai-je-sethai-hasi//abc22.jpg?cache='></a></div> <html>Bhuler majhe nai je kul <br \></html> <html>Nai je sethai hasi phul <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Churna Kare Sakal Asha Shikhao More

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//churna-kare-sakal-asha-shikhao-more//churna-kare-sakal-asha-shikhao-more//9a6df.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//churna-kare-sakal-asha-shikhao-more//churna-kare-sakal-asha-shikhao-more//9a6df.jpg?cache='></a></div> <html>Churna kare sakal asha <br \></html> <html>Shikhao more bhakti bhasha <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Karbo Ami Kathor Sadhan Bhango Sakal

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//karbo-ami-kathor-sadhan-bhango-sakal//karbo-ami-kathor-sadhan-bhango-sakal//514e4.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//karbo-ami-kathor-sadhan-bhango-sakal//karbo-ami-kathor-sadhan-bhango-sakal//514e4.jpg?cache='></a></div> <html>Karbo ami kathor sadhan <br \></html> <html>Bhango sakal moher bandhan <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Ogo Amar Hiya Majhi Asha Amar Kande Aji

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//ogo-amar-hiya-majhi-asha-amar-kande-aji//ogo-amar-hiya-majhi-asha-amar-kande-aji//69692.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//ogo-amar-hiya-majhi-asha-amar-kande-aji//ogo-amar-hiya-majhi-asha-amar-kande-aji//69692.jpg?cache='></a></div> <html>Ogo amar hiya majhi <br \></html> <html>Asha amar kande aji <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Ami Namer Ichuk Parer Aruti Utshukh

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//ami-namer-ichuk-parer-aruti-utshukh//ami-namer-ichuk-parer-aruti-utshukh//2d5c9.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//ami-namer-ichuk-parer-aruti-utshukh//ami-namer-ichuk-parer-aruti-utshukh//2d5c9.jpg?cache='></a></div> <html>Ami namer ichuk <br \></html> <html>Parer truti utsukh <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Nai Je Sahas Nai Taito Byetha Pai

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nai-je-sahas-nai-taito-byetha-pai//nai-je-sahas-nai-taito-byetha-pai//6116a.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nai-je-sahas-nai-taito-byetha-pai//nai-je-sahas-nai-taito-byetha-pai//6116a.jpg?cache='></a></div> <html>Nai je sahas nai <br \></html> <html>Taito byetha pai <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Kena Ami Samor Katai Abahele Ami Ki Noi

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//kena-ami-samor-katai-abahele-ami-ki-noi//kena-ami-samor-katai-abahele-ami-ki-noi//11a14.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//kena-ami-samor-katai-abahele-ami-ki-noi//kena-ami-samor-katai-abahele-ami-ki-noi//11a14.jpg?cache='></a></div> <html>Keno ami samor katai abahele <br \></html> <html>Ami ki noi jyotir mayir mayer chele <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Hiya Rabir Asta Gelo Dukher Dekha Jiban

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//hiya-rabir-asta-gelo-dukher-dekha-jiban//hiya-rabir-asta-gelo-dukher-dekha-jiban//0330a.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//hiya-rabir-asta-gelo-dukher-dekha-jiban//hiya-rabir-asta-gelo-dukher-dekha-jiban//0330a.jpg?cache='></a></div> <html>Hiya rabir asta gelo <br \></html> <html>Dukher dekha jiban pelo <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Hai Hai Hai Pran Gabhire Nahi Khunji Ashru Diye

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye//hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye//ca3be.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye//hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye//ca3be.jpg?cache='></a></div> <html>Hai hai hai <br \></html> <html>Pran gabhire nahi khunji <br \></html> <html>Ashru diye nahi puji <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Jatri Ami Asim Pather Jatri Nahi Heri

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jatri-ami-asim-pather-jatri-nahi-heri//jatri-ami-asim-pather-jatri-nahi-heri//91441.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jatri-ami-asim-pather-jatri-nahi-heri//jatri-ami-asim-pather-jatri-nahi-heri//91441.jpg?cache='></a></div> <html>Jatri ami asim pather jatri <br \></html> <html>Nahi heri agyanatar ratri <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Hiyar Kanane Phuteche Kamal Taito

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//hiyar-kanane-phuteche-kamal-taito//hiyar-kanane-phuteche-kamal-taito//8632e.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//hiyar-kanane-phuteche-kamal-taito//hiyar-kanane-phuteche-kamal-taito//8632e.jpg?cache='></a></div> <html>Hiyar kanane phuteche kamal <br \></html> <html>Taito manase chinta dhabal <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Supta Ami Supta Taito Ami Lupta

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//supta-ami-supta-taito-ami-lupta//supta-ami-supta-taito-ami-lupta//4e6c7.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//supta-ami-supta-taito-ami-lupta//supta-ami-supta-taito-ami-lupta//4e6c7.jpg?cache='></a></div> <html>Supta ami supta <br \></html> <html>Taito ami lupta <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Dipta Habe Manas Mam Nil Akasher Mihir

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//dipta-habe-manas-mam-nil-akasher-mihir//dipta-habe-manas-mam-nil-akasher-mihir//163b6.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//dipta-habe-manas-mam-nil-akasher-mihir//dipta-habe-manas-mam-nil-akasher-mihir//163b6.jpg?cache='></a></div> <html>Dipta habe manas mama <br \></html> <html>Nil akasher mihir sama <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Bedan Giti Gaite Bhalo Lage Taito Gahi

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bedan-giti-gaite-bhalo-lage-taito-gahi//bedan-giti-gaite-bhalo-lage-taito-gahi//63ad7.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bedan-giti-gaite-bhalo-lage-taito-gahi//bedan-giti-gaite-bhalo-lage-taito-gahi//63ad7.jpg?cache='></a></div> <html>Bedan giti gaite bhalo lage <br \></html> <html>Taito gahi barai anurage <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Dukher Bojha Ar Katokal Bahibo Kare Amar

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//dukher-bojha-ar-katokal-bahibo-kare-amar//dukher-bojha-ar-katokal-bahibo-kare-amar//08df1.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//dukher-bojha-ar-katokal-bahibo-kare-amar//dukher-bojha-ar-katokal-bahibo-kare-amar//08df1.jpg?cache='></a></div> <html>Dukher bojha ar katokal bahibo <br \></html> <html>Kare amar praner katha kahibo <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Raji Ebar Amai Dite Chaha Jadi Pabe Nite

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//raji-ebar-amai-dite-chaha-jadi-pabe-nite//raji-ebar-amai-dite-chaha-jadi-pabe-nite//d66f3.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//raji-ebar-amai-dite-chaha-jadi-pabe-nite//raji-ebar-amai-dite-chaha-jadi-pabe-nite//d66f3.jpg?cache='></a></div> <html>Raji ebar amai dite <br \></html> <html>Chaha jadi pabe nite <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Jethai Raje Jukti Nai Je Sethai Mukti

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jethai-raje-jukti-nai-je-sethai-mukti//jethai-raje-jukti-nai-je-sethai-mukti//5372d.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jethai-raje-jukti-nai-je-sethai-mukti//jethai-raje-jukti-nai-je-sethai-mukti//5372d.jpg?cache='></a></div> <html>Jethai raje jukti <br \></html> <html>Nai je sethai mukti <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Srashta Ogo Srashta Amai Karo Drashta

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//srashta-ogo-srashta-amai-karo-drashta//srashta-ogo-srashta-amai-karo-drashta//19284.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//srashta-ogo-srashta-amai-karo-drashta//srashta-ogo-srashta-amai-karo-drashta//19284.jpg?cache='></a></div> <html>Srashta ogo srashta <br \></html> <html>Ami karo drashta <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Chinta Bane Ghure Berai Chinta Bane

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//chinta-bane-ghure-berai-chinta-bane//chinta-bane-ghure-berai-chinta-bane//02985.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//chinta-bane-ghure-berai-chinta-bane//chinta-bane-ghure-berai-chinta-bane//02985.jpg?cache='></a></div> <html>Chinta bane ghure berai chinta bane <br \></html> <html>Shanti kothai shanti kothai ei jibane <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Swapne Ami Asimatar Rabi Bastabete

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//swapne-ami-asimatar-rabi-bastabete//swapne-ami-asimatar-rabi-bastabete//88425.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//swapne-ami-asimatar-rabi-bastabete//swapne-ami-asimatar-rabi-bastabete//88425.jpg?cache='></a></div> <html>Swapne ami asimatar rabi <br \></html> <html>Bastabete durbalatar chhabi <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Tomare Pujite Dharanite Ami Esechi Tomare

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//tomare-pujite-dharanite-ami-esechi-tomare//tomare-pujite-dharanite-ami-esechi-tomare//bb961.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//tomare-pujite-dharanite-ami-esechi-tomare//tomare-pujite-dharanite-ami-esechi-tomare//bb961.jpg?cache='></a></div> <html>Tomare pujite dharanite ami esechi <br \></html> <html>Tomare tushite agyanatare henechi <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Khule Rakhi Hiyar Duar Pete Tomar Kripar

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//khule-rakhi-hiyar-duar-pete-tomar-kripar//khule-rakhi-hiyar-duar-pete-tomar-kripar//1bfb6.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//khule-rakhi-hiyar-duar-pete-tomar-kripar//khule-rakhi-hiyar-duar-pete-tomar-kripar//1bfb6.jpg?cache='></a></div> <html>Khule rakhi hiyar duar <br \></html> <html>Pete tomar kripar jowar <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Tomar Ranga Charan Dhari Kripa Tomar

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//tomar-ranga-charan-dhari-kripa-tomar//tomar-ranga-charan-dhari-kripa-tomar//f5f06.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//tomar-ranga-charan-dhari-kripa-tomar//tomar-ranga-charan-dhari-kripa-tomar//f5f06.jpg?cache='></a></div> <html>Tomar ranga charan dhari <br \></html> <html>Kripa tomar haran kari <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Rahibo Satata Tomar Charane Taba Kripa

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//rahibo-satata-tomar-charane-taba-kripa//rahibo-satata-tomar-charane-taba-kripa//74891.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//rahibo-satata-tomar-charane-taba-kripa//rahibo-satata-tomar-charane-taba-kripa//74891.jpg?cache='></a></div> <html>Rahibo satata tomar charane <br \></html> <html>Taba kripa magi jibane marane <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Chinta Dhabal Chinta Amal Tumiy Amar

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//chinta-dhabal-chinta-amal-tumiy-amar//chinta-dhabal-chinta-amal-tumiy-amar//901f6.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//chinta-dhabal-chinta-amal-tumiy-amar//chinta-dhabal-chinta-amal-tumiy-amar//901f6.jpg?cache='></a></div> <html>Chinta dhabal chinta amal <br \></html> <html>Tumiy amar shanti kebal <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Man Khujile Shunyata Jiban Pabe Purnata

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//man-khujile-shunyata-jiban-pabe-purnata//man-khujile-shunyata-jiban-pabe-purnata//199a7.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//man-khujile-shunyata-jiban-pabe-purnata//man-khujile-shunyata-jiban-pabe-purnata//199a7.jpg?cache='></a></div> <html>Man khujile shunyata <br \></html> <html>Jiban pabe purnata <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Bhule Thaki Tomar Katha Taito Labhi Tibra

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhule-thaki-tomar-katha-taito-labhi-tibra//bhule-thaki-tomar-katha-taito-labhi-tibra//2a1b6.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhule-thaki-tomar-katha-taito-labhi-tibra//bhule-thaki-tomar-katha-taito-labhi-tibra//2a1b6.jpg?cache='></a></div> <html>Bhule thaki tomar katha <br \></html> <html>Taito labhi tibra byetha <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Asprihar Nahi Habe Shesh Hese Hese

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//asprihar-nahi-habe-shesh-hese-hese//asprihar-nahi-habe-shesh-hese-hese//48d46.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//asprihar-nahi-habe-shesh-hese-hese//asprihar-nahi-habe-shesh-hese-hese//48d46.jpg?cache='></a></div> <html>Asprihar nahi habe shesh <br \></html> <html>Hese hese kahe paramesh <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Deher Byethai Kandi Hiyar Byethai Hasi

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//deher-byethai-kandi-hiyar-byethai-hasi//deher-byethai-kandi-hiyar-byethai-hasi//96b75.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//deher-byethai-kandi-hiyar-byethai-hasi//deher-byethai-kandi-hiyar-byethai-hasi//96b75.jpg?cache='></a></div> <html>Deher byethai kandi <br \></html> <html>Hiyar byethai hasi <br \></html> <html>Deher byethai bandhi <br \></html> <html>Hiyar byethai nashi <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Deha Ache Taito Mari Bhaye Ami Kandi

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//deha-ache-taito-mari-bhaye-ami-kandi//deha-ache-taito-mari-bhaye-ami-kandi//330d2.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//deha-ache-taito-mari-bhaye-ami-kandi//deha-ache-taito-mari-bhaye-ami-kandi//330d2.jpg?cache='></a></div> <html>Deha ache taito mari bhaye <br \></html> <html>Ami kandi kebal parajaye <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Jukti Malin Kalo Bhakti Barai Bhalo

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jukti-malin-kalo-bhakti-barai-bhalo//jukti-malin-kalo-bhakti-barai-bhalo//41ad7.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jukti-malin-kalo-bhakti-barai-bhalo//jukti-malin-kalo-bhakti-barai-bhalo//41ad7.jpg?cache='></a></div> <html>Jukti malin kalo <br \></html> <html>Bhakti barai bhalo <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Bhaye Bhaye Kebal Mago Mari Thakte

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhaye-bhaye-kebal-mago-mari-thakte//bhaye-bhaye-kebal-mago-mari-thakte//0977d.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bhaye-bhaye-kebal-mago-mari-thakte//bhaye-bhaye-kebal-mago-mari-thakte//0977d.jpg?cache='></a></div> <html>Bhaye bhaye kebal mago mari <br \></html> <html>Thakte chahi tomar charan dhari <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Urdhe Kalpana Rath Dipta Mukta Path

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//urdhe-kalpana-rath-dipta-mukta-path//urdhe-kalpana-rath-dipta-mukta-path//2f9ee.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//urdhe-kalpana-rath-dipta-mukta-path//urdhe-kalpana-rath-dipta-mukta-path//2f9ee.jpg?cache='></a></div> <html>Urdhe kalpana rath <br \></html> <html>Dipta mukta path <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Amar Amir Dilam Bali Mago Laho Hiyar

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//amar-amir-dilam-bali-mago-laho-hiyar//amar-amir-dilam-bali-mago-laho-hiyar//85c16.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//amar-amir-dilam-bali-mago-laho-hiyar//amar-amir-dilam-bali-mago-laho-hiyar//85c16.jpg?cache='></a></div> <html>Amar amir dilam bali <br \></html> <html>Mago laho hiyar anjali <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Bajraghate Bhenge Supti Daugo Amai Aji

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bajraghate-bhenge-supti-daugo-amai-aji//bajraghate-bhenge-supti-daugo-amai-aji//6a16f.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//bajraghate-bhenge-supti-daugo-amai-aji//bajraghate-bhenge-supti-daugo-amai-aji//6a16f.jpg?cache='></a></div> <html>Bajraghate bhenge supti <br \></html> <html>Daugo amai aji mukti <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Nirabe Khunjibo Tomar Nayan Nirabe

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nirabe-khunjibo-tomar-nayan-nirabe//nirabe-khunjibo-tomar-nayan-nirabe//fc18c.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nirabe-khunjibo-tomar-nayan-nirabe//nirabe-khunjibo-tomar-nayan-nirabe//fc18c.jpg?cache='></a></div> <html>Nirabe khunjibo tomar nayan <br \></html> <html>Nirabe pujibo tomar charan <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Khunjite Chahina Pujite Chahina Tomare

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//khunjite-chahina-pujite-chahina-tomare//khunjite-chahina-pujite-chahina-tomare//59ae8.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//khunjite-chahina-pujite-chahina-tomare//khunjite-chahina-pujite-chahina-tomare//59ae8.jpg?cache='></a></div> <html>Khunjite chahina pujite chahina tomare <br \></html> <html>Hariye phelechi taito amije sabare <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Nahi Jani Keman Chander Desh Jete

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nahi-jani-keman-chander-desh-jete//nahi-jani-keman-chander-desh-jete//d2731.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nahi-jani-keman-chander-desh-jete//nahi-jani-keman-chander-desh-jete//d2731.jpg?cache='></a></div> <html>Nahi jani keman chander desh <br \></html> <html>Jete sethai kandi animesh <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Phuler Mato Puta Amar Pran Taje Kebal

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//phuler-mato-puta-amar-pran-taje-kebal//phuler-mato-puta-amar-pran-taje-kebal//5bcfe.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//phuler-mato-puta-amar-pran-taje-kebal//phuler-mato-puta-amar-pran-taje-kebal//5bcfe.jpg?cache='></a></div> <html>Phuler mato puta amar pran <br \></html> <html>Taje kebal tomar kripar dan <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Nami Tomar Ranga Charan Ashar Swapan

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nami-tomar-ranga-charan-ashar-swapan//nami-tomar-ranga-charan-ashar-swapan//bd422.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title= src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//nami-tomar-ranga-charan-ashar-swapan//nami-tomar-ranga-charan-ashar-swapan//bd422.jpg?cache='></a></div> <html>Nami tomar ranga charan <br \></html> <html>Ashar swapan karo puran <br \></html> <html></div></html> <html>

</html>

Jete Chahi Hiya Pure Tyager Ganer Sure

<a href='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jete-chahi-hiya-pure-tyager-ganer-sure//jete-chahi-hiya-pure-tyager-ganer-sure//9026f.jpg' class ='media' target='blank'> <img class ='media' title='' src='https://www.srichinmoysongs.com///media/auto//jete-chahi-hiya-pure-tyager-ganer-sure//jete-chahi-hiya-pure-tyager-ganer-sure//9026f.jpg?cache='></a></div> <html>Jete chahi hiya pure <br \></html> <html>Tyager ganer sure <br \></html> <html></div></html> <html></div> </div> </div> </html> <html>

<ul class="actions"> <li><a href="/print/cdc" target="_blank" id="print">Printer-friendly view</a></li> <li><a href="/cdc" id="toc">Table of contents</a></li> <li><a href="https://www.vasudevaserver.org/contact/report-issue/" target="_blank">Report typographical errors</a></li> </ul>

This book can be cited using cite-key <a href="/cdc">cdc</a>

<a rel="license" href="/about#copyright"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://licensebuttons.net/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png"/></a><br/>This work is licensed under <a rel="license" href="/about#copyright">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License</a>.

</html>