Keman Kare Bhakti Pabo Keman Kare

Keman kare bhakti pabo keman kare shanti pabo
Keman kare mor amire nahi jani khunje pabo