Amar Prabhu Bhagabaner Nayan Charan

Amar prabhu bhagabaner
Nayan charan barai madhumoy
Taito tahar tripti lagi
Paran bhare gahi tahar joy