Jogyata Mor Nahi Chahe Bhagaban

Jogyata mor
Nahi chahe bhagaban
Chahe shudhu mor
Akuti hiyar dan

Sri Chinmoy, My surrender-life-joy, Manifestation-Glow, 1993