Swapane Khunjibo Swapane Pujibo

Swapane khunjibo swapane pujibo
Priyatama bhagabane
Swapane tushibo swapane phutibo
Bhidhatar jaya gane