Bhakati Janai Pranati Janai Amar Param

Bhakati janai pranati janai
Amar param bhagabane
Nijere harabo phulla chitte
Dyulok dhamer abhijane