Bhakati Janai Pranati Janai Amar Param

Bhakati janai pranati janai
Amar param bhagabane
Nijere harabo phulla chitte
Dyulok dhamer abhijane

Sri Chinmoy, My surrender-life-joy, Manifestation-Glow, 1993