Japane Asiya Japani Hayechi Japanere

Japane asiya japani hayechi
Japanere besebhalo
Shobhanar deshe shobhana pujari
Bhitare bahire alo