Biraher Dekha Nahi Chahi Ami Maha

Biraher dekha nahi chahi ami
Maha biraher dekha
Shudhu chahi ami abhinna prane
Prabhur charana rekha