Jete Habe Jete Habe Tabu Kena Deri Kari

Jete habe jete habe
Tabu kena deri kari
Hiya pure thakte chahi
Parama pitar charan dhari