Chapal Paran Prashanta Habe Chapal

Chapal paran prashanta habe
Chapal paran mor
Maha jibaner dak asiyache
Heri aji sudha bhor