Ashar Pradip Kothai

Ashar pradip kothai
Tumi balo amai balo

Translation

O hope-lamp, where are you?
Do tell me, do tell.