18603

God’s powerful Eye
May not invite everybody,
But God’s blissful Feet
Invite everybody
At every moment.