8221

Negativity-enjoyment,
No, no, no!
Negativity-enlightenment,
Yes, yes, yes!