Bahudin Pare Esecho Thakur Bahudin

Bahudin pare esecho thakur
Bahudin pare aji
Laho laho laho amar hiyar
Bhakti arghya sanji