Balbona Ar Amar Katha Bishwa Sabha

Balbona ar amar katha
Bishwa sabha majhe
Rakhbo shudhu amar shire
Prabhu Krishna raje