Maner Prachir Bhenge Prabhu Eso Hiyar

Maner prachir bhenge prabhu
Eso hiyar ghare
Hiyar katha balbo shudhu
Tomar charan dhare