Nahi Raje Rabi Nahi Raje Shashi Amar

Nahi raje rabi nahi raje shashi
Amar manas gagane
Biraje kebal abachetanar
Bijoy pataka jibane