Mukti Giti Gaite Chahi Bhitar Bahir Bhangte

Mukti giti gaite chahi
Bhitar bahir
Bhangte chahi maya moher
Nisthur prachir