Jedike Takai Sedike Nehari Kebal Mayer

Jedike takai sedike nehari
Kebal mayer karuna brishti
Dhanya haila jiban amar
Labhiya ajike nutan drishti