Nijere Sampite Prabhur Charane Karona

Nijere sampite prabhur charane
Karona karona deri
Jadi he sadhak bajaite chaho
Bidhatar jaya bheri