Chander Deshe Shanti Lagi Rabir Deshe

Chander deshe shanti lagi
Rabir deshe mukti lagi
Jete ami chahi
Maya moher supta amir khudra amir
Nithur aghat pete chahi nahi